VODP

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb obchodní společností ISOSKLO, spol. s r.o.

1. Úvod

1.1. ISOSKLO, spol. s r.o., IČ 13503669, sídlem Děbolín 51, Děbolín, PSČ 377 01, dále jen prodávající, se přijetím objednávky kupujícího zavazuje dodat kupujícímu zboží. Kupující se objednávkou a seznámením se s  těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami, dále jen VODP, zavazuje a již zavázal, objednané zboží převzít a zaplatit jeho sjednanou cenu. VODP jsou nedílnou součástí každé kupní nebo jiné smlouvy či smluvního ujednání (dále jen kupní smlouvy), uzavřené prodávajícím a kupujícím, a to jak v písemné i ústní formě a slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení VODP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není v kupních či jiných smlouvách uvedeno něco jiného.

1.2. Kupující se seznámil s  VODP prodávajícího před objednáním zboží,  nejpozději však při akceptaci objednávky prodávajícím Uzavřením kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, kupující souhlasí se zněním aktuálně platných VODP.

2. Obchodní podmínky a ujednání o ceně

2.1. Veškeré návrhy, jejich akceptace či jejich změny, které se týkají podmínek vlastního obchodu dle uzavřené kupní smlouvy, jako je objednání zboží, dodání zboží apod., jsou závazné pro stranu prodávajícího a kupujícího pouze tehdy, pokud jsou učiněny písemnou formou a jsou druhé smluvní straně prokazatelným způsobem doručeny.

2.2.  Není-li v cenové nabídce prodávajícího uvedeno jinak, pak  prodávající strana je svými návrhy obchodních, dodacích, cenových a dalších podmínek vázána pouze po dobu pěti kalendářních dnů ode dne jejich zaslání straně kupující. Pokud v této lhůtě nedojde ze strany kupujícího k jejich akceptaci, tak již prodávající není povinen straně kupující dle svých návrhů plnit. 

3. Objednání dodání zboží

Vlastní objednání dodání zboží kupujícím se děje písemnou objednávkou doručenou prokazatelným způsobem prodávajícímu a musí obsahovat přesnou specifikaci dodávky zboží co do kvality, kvantity apod. Neobsahuje-li objednávka dostatečnou a srozumitelnou specifikaci, pak může prodávající dodání zboží odmítnout, příp. nemusí na takovouto objednávku vůbec reagovat.  

4. Dodání zboží, jeho skladování, doprava a obaly

4.1. Prodávající se k dodání objednaného zboží zavazuje písemnou akceptací objednávky doručenou prokazatelným způsobem kupujícímu.

4.2. Kupující se zavazuje pod níže sjednanou smluvní pokutou, že zboží převezme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti kalendářních dnů poté, co mu bylo oznámeno, že je objednávka ze strany prodávajícího splněna a zboží je připraveno k jeho převzetí. Pokud není zboží včas kupujícím převzato, bude toto vhodným způsobem na náklady kupujícího uskladněno prodávajícím v jeho prostorách, či jinde, s denní částkou skladného ve výši 1% ceny zboží bez DPH. Prodávající je oprávněn při nepřevzetí zboží vyúčtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 %  ceny zboží bez DPH.

4.3. Pokud nebyla kupujícím u prodávajícího výslovně v objednávce objednána doprava zboží včetně jeho složení, je kupující  povinen si zabezpečit složení na své náklady a riziko. Dodávka zboží dopravou prodávajícího na místo určení se řídí dispozicemi kupujícího určenými v objednávce dodání zboží.

4.4. Kupující je povinen na své náklady vrátit prodávajícímu na adresu jeho sídla vratné obaly či obdobné pomůcky zapůjčené k dodání zboží, nejpozději do 1 měsíce po dodávce zboží. Při nedodržení této lhůty může být kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši jejich pořizovacích hodnot. Při poškození obalu či zapůjčených pomůcek se zavazuje kupující k náhradě veškerých nákladů spojených s jejich opravou.

4.5. Nakládání s nevratnými obaly se řídí zákonem o odpadech v platném znění.

5. Cena zboží a její placení

5.1. Cena zboží je stranami sjednána dohodou při přijetí jejího návrhu druhou smluvní stranou. Cena je sjednána jako pevná a její výše může být měněna pouze písemnou dohodou stran.

5.2. Kupující se zavazuje vyúčtovanou mu kupní cenu daňovým dokladem – fakturou, zaplatit ve splatnosti řádně a včas, kdy dnem zaplacení je den připsání částky na účet prodávajícího. Bankovní poplatky apod. spojené s platbou účtovaných cen jdou vždy k tíži účtu kupujícího.

5.3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží. Podkladem pro platbu je daňový doklad faktura, vystavený prodávajícím a obsahující veškeré zákonné náležitosti.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že až do úplného zaplacení ceny zboží, toto zůstává ve vlastnictví prodávajícího a kupující je oprávněn s ním disponovat. V případě, že kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede na třetí osobu, postupuje tím prodávajícímu takto vzniklou pohledávku za třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající je oprávněn při nezaplacení zboží toto kupujícímu odebrat. V takovém případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odebráním zboží - zejména náklady demontáže, dopravy,  uskladnění apod.

5.5. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části o více než 10 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, sjednává se ve prospěch prodávajícího jednorázová smluvní pokuta smluvní pokuta ve výši 20 % dlužné částky pro každý jednotlivý případ porušení závazku včasného a řádného zaplacení kupní ceny. Kupující se taktéž zavazuje k náhradě veškerých nákladů vzniklých na straně prodávajícího při mimosoudním vymáhání zaplacení dlužných částek, a to až do výše 20% vymáhané pohledávky. Povinnost náhrady nákladů spojených se soudním vymáháním pohledávek za dlužníkem, se řídí příslušnými právními předpisy.

5.6. Vyúčtování příslušenství dlužných částek, tj. zákonného úroku z prodlení, smluvních pokut, náhrad nákladů, skladného apod., jsou splatná do 10 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

6. Jakost zboží, kvalita, certifikace, záruka a reklamace

6.1. Veškeré dodané zboží izolační skla, jsou vyráběna v souladu s ČSN EN 1279, část 1 až 6. Na vyžádání dodá prodávající kupujícímu certifikáty osvědčující případné další požadované vlastnosti dodaného zboží.

6.2. Prodávající poskytuje záruku na těsnost izolačních skel v trvání 60 měsíců. Ostatní záruky prodávajícího na zboží a jeho reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku ČR v platném znění.

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb obchodní společností ISOSKLO, spol. s r.o. jsou platné od 1.12.2009 až do jejich odvolání.

Referenční projekt:
SZPI Brno
Realizace: 2008
Další reference >>

Nově a aktuálně

Prezentace v tuto chvíli neobsahuje žádné články.
Další novinky >>